İdeal Finansal Teknolojiler bedelli ne zaman, IDEAS ne zaman bölünecek?

Borsa İstanbul'da payları işlem gören şirketlerden İdeal Finansal Teknolojiler, %100 bedelli sermaye…

İdeal Finansal Teknolojiler bedelli ne zaman, IDEAS ne zaman bölünecek?
BİZİ GOOGLE NEWS'TE TAKİP ET Google News ile Takip Et

Borsa İstanbul’da payları işlem gören şirketlerden İdeal Finansal Teknolojiler, %100 bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Rüçhan fiyatı ne kadar? IDEAS bedelli ne zaman, hangi tarihte bölünecek 2023?

İdeal Finansal Teknolojiler’in bedelli sermaye artırımı konusunda detaylar haberimizde.

İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 15.03.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 60.000.000

Mevcut Sermaye (TL): 9.500.000

Ulaşılacak Sermaye (TL): 19.000.000

Oran: %100

Rüçhan: 20 TL

SPK Onay Tarihi: Beklemede

Bölünme Tarihi: -

ŞİRKET AÇIKLAMASI

“Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, mevcut iştiraklerine ve yeni yatırımlara finansman sağlamak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 60.000.000 (Altmışmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla;

-Şirketimizin 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 19.000.000 (Ondokuzmilyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına,

-Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının pay başına 20.-TL bedel üzerinden kullandırılmasına;

-Arttırılan 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 9.500.000 adet payın, tamamının (B) grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;

-Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

-Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar için (B) Grubu hamiline yazılı pay, (B) grubu hamiline yazılı paylar için (B) grubu hamiline yazılı pay verilmesine;

-Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,

-Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Borsa’da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa’da halka arz edildiği 2 (iki) günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere Şirketimizin (A) grubu imtiyazlı pay sahibi ve yönetim kurulu başkanı Namık Kemal GÖKALP tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Namık Kemal GÖKALP’ten taahhütname alınmasına,

-Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal GÖKALP’e yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.”

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.


Bakmadan Geçme